Podpory

Podpory

Podle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 97/2006 Sb. je možno podávat žádosti o podporu Vinařskému fondu v termínech od 1. ledna do 15. února a od 1. července do 15. srpna. Rada Vinařského fondu projedná žádosti obvykle do 30 dnů od skončení termínu pro podávání žádostí, tj. do 15.3., resp. 15.9. Následně každý žadatel obdrží její rozhodnutí, a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

 

Podmínky

Seznam podpor

Archiv

 

Základní pokyny k podávání žádostí

Kdy podat žádost?

Od 1.ledna do 15.února nebo od 1.července do 15.srpna. Rozhodující je den přijetí žádosti Vinařským fondem, tzn. žádost je nutné podat tak, aby ji Fond obdržel nejpozději 15.2., resp. 15.8.

Kdo může podat žádost?

Fyzická či právnická osoba.

Jakou formou podat žádost?

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě poštou/osobně. Žádost se podává na předepsaném formuláři Žádost o podporu (obsahuje: 1. strana identifikace žadatele, dále příloha č. 1 – čestné prohlášení a příloha č. 2 – projekt).

Co vše má žádost o podporu obsahovat?

Kromě formuláře je nezbytnou součástí každé žádosti doklad k identifikaci žadatele (právnická osoba: kopie výpisu z OR – ne starší 12 měsíců, u spolků např. výpis ze spolkového rejstříku nebo stanovy či výpis z ČSÚ, u ČZS např. registrační list apod.; fyzická osoba: kopie živnostenského oprávnění). Fyzická osoba nepodnikající předkládá kopii občanského průkazu. Všechny doklady musí být platné k datu podání žádosti, nemusí být ověřené.

Pokud je žádost neúplná, je žadatel vyzván k doplnění.

Na co lze žádat o podporu?

Pořádání vinařských akcí, jako jsou výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, školení, semináře s vinařskou tematikou, vydávání publikací o víně a vinařství atd. Seznam podporovaných aktivit je uveden ve vyhlášce č.97/2006 Sb. (ust. § 1). Vždy před každým termínem pro podávání žádostí jsou zveřejňovány „Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem,“ jejichž součástí jsou tematické okruhy podpor.

Kdo rozhoduje o poskytnutí či neposkytnutí podpory?

Všechny žádosti jsou předloženy k rozhodnutí Radě Vinařského fondu. Ta rozhodne o její podpoře či zamítnutí (podpořeno je každoročně 80-90% všech žádostí). Každý žadatel obdrží rozhodnutí v písemné podobě poštou nebo datovou schránkou.

 

Základní pokyny k vyúčtování podpory

Kdy podat vyúčtování podpory?

Žadatel, který obdržel rozhodnutí o poskytnutí podpory, má lhůtu 12 měsíců na předložení vyúčtování. Konkrétní termín je uveden v samotném rozhodnutí.

Jakou formou podat vyúčtování?

Poštou /datovou schránkou nebo osobně v kanceláři Fondu. Některé podklady (např. katalog výstavy) se přikládají ve fyzické podobě.

Co vše má vyúčtování obsahovat?

Konkrétní podklady jsou uvedeny v textu rozhodnutí. Obecně jde především o formulář vyúčtování, účetní doklady vč. potvrzení o jejich zaplacení, vyhodnocení projektu, ukázky propagačních materiálů.

Kdy dojde k vyplacení podpory?

Do 14 dnů ode dne kontroly vyúčtování, pokud je toto kompletní a v pořádku. V případě, že žadatel předloží neúplné vyúčtování, obdrží výzvu k doplnění a ve 30-denní lhůtě má možnost chybějící dokumenty doplnit. Ve většině případů dochází k vyplacení podpory do 2 měsíců ode dne přijetí vyúčtování.